سرویس آموزش مجازی BigBlueButton

با سرویس‌های آموزش مجازی BigBlueButton می‌توانید به راحتی با هزینه‌ای منصفانه کلاس‌های آنلاین خود را برگزار و از کیفیت جلسات آنلاین لذت ببرید. در نظر داشته باشید خرید سرویس‌ها به صورت دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه همراه با تخفیف ویژه می‌باشد.

سرویس VDSB01 مجازی اختصاصی - 30 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 30 نفر کاربر همزمان
تا 6 دوربین همزمان

سرویس VDSB02 مجازی اختصاصی - 60 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 60 نفر کاربر همزمان
تا 14 دوربین همزمان

سرویس VDSB03 مجازی اختصاصی - 100 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 100 نفر کاربر همزمان
تا 25 دوربین همزمان

سرویس VDSB04 مجازی اختصاصی - 150 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 150 نفر کاربر همزمان
تا 30 دوربین همزمان

سرویس VDSB05 مجازی اختصاصی - 200 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 200 نفر کاربر همزمان
تا 45 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 1 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 50 نفره (مجموعاً 2 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس VDSB06 مجازی اختصاصی - 300 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 300 نفر کاربر همزمان
تا 60 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 2 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس VDSB07 مجازی اختصاصی - 400 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 400 نفر کاربر همزمان
تا 85 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 2 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 100 نفره (مجموعاً 3 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس VDSB08 مجازی اختصاصی - 450 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 450 نفر کاربر همزمان
تا 90 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 3 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس VDSB09 مجازی اختصاصی - 500 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 500 نفر کاربر همزمان
تا 105 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 3 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 50 نفره (مجموعاً 4 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس VDSB10 مجازی اختصاصی - 600 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 600 نفر کاربر همزمان
تا 120 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 4 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس VDSB11 مجازی اختصاصی - 700 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 700 نفر کاربر همزمان
تا 145 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 4 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 100 نفره (مجموعاً 5 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس VDSB12 مجازی اختصاصی - 750 نفره

سرور مجازی اختصاصی
-----
تا 750 نفر کاربر همزمان
تا 150 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 5 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس DSB01 اختصاصی - 800 نفره

سرور اختصاصی
-----
تا 800 نفر کاربر همزمان
تا 165 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 5 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 50 نفره (مجموعاً 6 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس DSB02 اختصاصی - 900 نفره

سرور اختصاصی
-----
تا 900 نفر کاربر همزمان
تا 180 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 6 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.

سرویس DSB03 اختصاصی - 1000 نفره

سرور اختصاصی
-----
تا 1000 نفر کاربر همزمان
تا 205 دوربین همزمان
---
این سرور متشکل از 6 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 100 نفره (مجموعاً 7 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.